Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking “barmhartigheid” of “genadig” en je wilt graag de definitie ervan weten?

We hebben wat onderzoek gedaan om belangrijke informatie voor je boven water te krijgen. Na het lezen van dit artikel zul je precies weten wat barmhartigheid is. Hier volgt een korte definitie:

Barmhartigheid is de eigenschap van God waarmee hij zijn uitverkorenen vergeeft. God is liefdevol, barmhartig en vol mededogen, daarom zeggen we dat hij een barmhartige God is. Welke zonden je ook begaat, hij zal je vergeven als je oprecht berouw toont.

Om meer over dit onderwerp te weten te komen, kun je aan het einde van dit artikel verder lezen:

  • De definitie van barmhartigheid volgens de verschillende heilige boeken ;
  • De etymologische betekenis van barmhartigheid;
  • Daden van barmhartigheid.

Laten we dit nu allemaal samen ontdekken!

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

DEFINITIE VAN GOD’S BARMHARTIGHEID

De definitie van barmhartigheid verschilt van boek tot boek:

IN DE BIJBEL.

Gods barmhartigheid tegenover gelovige christenen wordt getoond door de periode waarin ze hun leven kunnen onderzoeken en hun fouten kunnen erkennen. Door Gods genade weten ze wat ze moeten doen om te veranderen. Dit zal hen in staat stellen om aan Jezus gelijkvormig te worden en zich in te zetten om verlossing door Christus te verkrijgen.

Met andere woorden, Gods genade is de tijd die de Heer ons geeft om te begrijpen welke zonden we hebben begaan. Dan kunnen we berouw tonen en veranderen. De Bijbel staat vol met Schriftteksten die ons het ware concept van Gods barmhartigheid laten zien.

IN HET OUDE TESTAMENT.

Gods eigen getuigenis: Exodus 22:26-27 “Als je het kleed van je naaste als onderpand neemt, geef het dan terug voor zonsondergang, want het is zijn enige bedekking. Het is het kleed van zijn lichaam; waarin zal hij slapen? Wanneer hij dan tot Mij roept, zal Ik horen, want Ik ben genadig. Exodus 34: 6 “En de Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer, God is liefdevol en barmhartig, geduldig en vol van barmhartigheid en waarachtig”.

Getuigenis van Gods wet van barmhartigheid: Deuteronomium 4:31 “De Heer, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten of vernietigen, noch zal Hij het verbond met uw vaderen vergeten, dat Hij met een eed heeft bekrachtigd”. 2 Kronieken 30: 9 “Wanneer u zich tot de Heer wendt, zullen uw broers en uw kinderen barmhartig zijn jegens hen die hen gevangen namen. Zij zullen naar dit land terugkeren, want de Heer, uw God, is goedertieren en barmhartig en zal zijn aangezicht niet van u afwenden als u zich tot hem wendt.”

Het getuigenis van koning David over Gods barmhartigheid: Psalmen 85:4-5 “Verheugt u, ziel van uw dienaar, want tot u, Heer, verhef ik mijn ziel, want u, Heer, bent goed en barmhartig en hebt grote barmhartigheid over allen die u aanroepen”. Psalm 114:5 “De Heer is genadig en rechtvaardig, en onze God is barmhartig.”

IN HET NIEUWE TESTAMENT.

Gods barmhartigheid bereikte zijn hoogtepunt in het Nieuwe Testament. De Heer, die in de gedaante van een mens op aarde was neergedaald, toonde door zijn eigen leven een voorbeeld van liefde en barmhartigheid voor zijn schepping. De bediening van de Heer Jezus Christus wordt in het Evangelie volgens Matteüs kort verwoord in hoofdstuk 9:35. Er staat: “En Jezus ging rond in de wereld. Er staat: “En Jezus trok rond door alle steden en dorpen, terwijl Hij in hun synagogen onderwees, het evangelie van het koninkrijk verkondigde en allerlei ziekten en kwalen van mensen genas.

Lucas 1:50 (Nieuwe Bijbel) – “En zijn barmhartigheid strekt zich uit van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen.” Gods barmhartigheid wordt altijd geschonken aan hen die van de Heer houden en bereid zijn om te veranderen door berouw te tonen en Zijn wet te houden. Verandering kost tijd, niets gebeurt van de ene op de andere dag, maar God houdt zich aan zijn verbond.

Zijn barmhartigheid is een geschenk dat beschikbaar is voor iedereen die van Hem houdt en wiens hart oprecht is in het willen veranderen en gelijkvormig worden aan Jezus. Bovendien moeten ze geduldig werken om hun verlossing te verkrijgen, in het dagelijks leven, door heiliging. We veranderen beetje bij beetje als God ons zijn barmhartigheid en genade toont; onze wandel met Hem is een ervaring die ons hele leven zal duren.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

ETYMOLOGISCHE DEFINITIE VAN BARMHARTIGHEID

De uitdrukking barmhartigheid heeft verschillende etymologieën, waaronder Latijn en Grieks.

VOLGENS HET LATIJN.

Om de woorden goed te begrijpen is het nuttig, maar ook interessant, om naar de wortel van de betekenis te gaan. Misericordia komt van twee Latijnse woorden, miserere, wat medelijden hebben betekent, en cor / cordis, wat hart betekent. Eigenlijk is het een gevoel dat ons medelijden geeft als iemand ongelukkig is of in nood verkeert.

Als ik aan barmhartigheid denk, komt er een beeld bij me op van een kind dat altijd onvast ter been is, dat struikelt en zich bezeert. Hij strekt zijn armen uit naar zijn moeder om hem te troosten. Of ik denk aan een meisje dat lijdt omdat ze ruzie heeft gehad met haar vriend en troost zoekt bij haar vriendin.

Barmhartigheid spoort ons aan om zieke mensen te helpen en stelt al ons geduld en begrip op de proef. Het is een gevoel dat het hart verzacht, het verwelkomt en omhult. Het zet ook de benen in beweging, omdat het ons doet reiken naar hen die steun nodig hebben. Barmhartigheid leert ons ook om mensen die fouten maken te vergeven, en dit is religie. In feite zeggen de drie grote monotheïstische religies dat God barmhartig is.

VOLGENS HET GRIEKS.

Barmhartigheid is een oud christelijk woord. In de loop van zijn lange geschiedenis heeft het een zeer rijke betekenis gekregen. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, wordt barmhartigheid eleos genoemd. We kennen dit woord uit het Kyrie Eleison gebed, dat een aanroeping is tot de barmhartigheid van de Heer.

Eleos is de gebruikelijke vertaling, in de Griekse versie van het Oude Testament, van het Hebreeuwse woord hésèd. Het is een van de mooiste woorden in de Bijbel. Het wordt vaak heel eenvoudig vertaald als liefde. Hésèd, barmhartigheid of liefde, maakt deel uit van de woordenschat van het verbond.

Van Gods kant duidt het op een onwankelbare liefde, die in staat is om de gemeenschap eeuwig in stand te houden, wat er ook gebeurt. Gods verbond met zijn volk is gebaseerd op een geschiedenis van ontrouw en een nieuw begin. Bovendien is het duidelijk dat zo’n onvoorwaardelijke liefde vergeving veronderstelt; het kan alleen maar barmhartigheid zijn.

GODS BARMHARTIGHEID EN VERGEVING

Dat is een van de aspecten, ja. Als ik de hele Bijbel in één zin zou moeten samenvatten, zou ik zeggen dat het het verhaal is van de mens, die vaak fouten maakt, en van God, die hen altijd verwelkomt met vergeving. “Waar de zonde overvloedig was, was de genade des te groter”, zegt de apostel Paulus. Het is geen toeval dat hij het woord “overvloed” gebruikt om te benadrukken dat Gods barmhartigheid oneindig veel groter is dan de maat die nodig is.

Vergeet een vrouw haar kind om niet geraakt te worden door het kind in haar schoot? Dat is niet mijn zin, het komt van de profeet Jesaja. God vergeeft ons omdat hij zielsveel van ons houdt! En hij wil dat we meer leren van liefde dan van straf.

In God manifesteert barmhartigheid zijn almacht; het is de kracht van zijn liefde. Er is een prachtige brief van de heilige Paulus aan de gemeenschap van Korinthe over dit onderwerp. Hij zegt: “Naastenliefde is geduldig, naastenliefde is vriendelijk. Naastenliefde is niet afgunstig, ze schept niet op, ze blaast zichzelf niet op, ze is niet respectloos, ze zoekt haar eigen belang niet, ze is niet boos, ze houdt geen rekening met het onrecht dat ze heeft ontvangen, ze geniet niet van onrechtvaardigheid, maar is tevreden met de waarheid. Zij omvat alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen”. Barmhartigheid is liefde. En net als barmhartigheid verwijst naastenliefde naar het menselijk hart en zijn vermogen om lief te hebben. Het is het gevoel dat de mens dichter bij zijn God brengt.

DE BARMHARTIGHEID VAN GOD VOLGENS DE KATHOLIEKE RELIGIE

Voor katholieken is barmhartigheid de eigenschap van God waarmee hij de zonden van de gelovigen vergeeft. Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap waarmee gelovigen God vragen zich te ontfermen over hun zonden, hun ongehoorzaamheid en hun vergeving. Goddelijke barmhartigheid is het geloof dat christenen hebben in Gods barmhartigheid, omdat ze geloven dat Hij zichzelf heeft opgeofferd voor de zonden van zijn gelovigen.

Door dit geloof garandeert de Kerk de gelovigen dat Jezus hun zonden zal vergeven, niet als een beproeving, maar als een gebaar van verlossing. Op dezelfde manier is barmhartigheid een levensstijl die het christendom aanbiedt door middel van innerlijke en uiterlijke handelingen. Wat de innerlijke handelingen betreft, heb je onder andere het vervullen van beloften en het geloven in God. Uiterlijke handelingen zijn onder andere gebed, aanbidding van religieuze symbolen, etc.

Barmhartigheid en genade worden vaak verward, ook al lijken ze op elkaar. Dat zijn ze niet, aangezien barmhartigheid verwijst naar de vergeving die God schenkt als resultaat van oprecht berouw. In plaats daarvan is genade een gratis geschenk van God om de mens te helpen de geboden te vervullen, zichzelf te redden of heilig te zijn.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DADEN VAN BARMHARTIGHEID BETREFFENDE HET LICHAAM

Daden van barmhartigheid met betrekking tot het lichaam omvatten verschillende aspecten.

GIFTEN GEVEN.

Geef aan de hongerigen, zoals Christus zei: hongert naar meer en geeft Mij te eten (Matt.25, 35). Dat wil zeggen, de armen en zwakken kunnen zichzelf niet verzadigen met hun eigen arbeid. Zulke liefdadigheid moet gegeven worden van die voordelen die eerlijk verworven zijn, door eigen arbeid en rechtvaardig, volgens de woorden van de Schrift.

Eer de Heer met je rechtvaardige arbeid en geef hem de eerste vruchten van je gerechtigheid (Spreuken 3,9). Bovendien moeten we niet alleen aalmoezen geven aan armen die in groten getale openlijk om hulp vragen of die in een instelling verblijven. We moeten ook aalmoezen geven aan hen die vanwege hun schaamte niet om aalmoezen kunnen vragen.

We moeten echter in gedachten houden dat de daad van barmhartigheid niet bekend wordt bij anderen en geen lof of goedkeuring verdient, zoals Christus zegt. Wanneer je aalmoezen geeft, bedrieg dan niet voor je, zoals huichelaars doen in legers en hooibergen. Alsof zij door de mensen verheerlijkt zouden worden. Ik zeg u amen, zij zullen hun smeergeld ontvangen (Matteüs 6:2).

Geef water aan de dorstigen, d.w.z. aan hen die door hun armoede en zwakheid geen middelen hebben om hun dorst te lessen. Met deze woorden bedoelen we elke soort drank waarmee iemand zijn dorst kan lessen met een beker water. Of in een andere dorstige zal hij geluk ontvangen, volgens onze Verlosser die in de Schrift spreekt.

Als u een beker water te drinken geeft in mijn naam, zoals Christus, natuurlijk, Ik zeg u amen, zal hij zijn loon vernietigen (Mc 9,41). Dit omvat alle diensten die iemand op welke manier dan ook verleent aan armen en zwakken.

Kleed je naakt. Dit geluk wordt bereikt door hen die, bewogen door een welwillende gezindheid jegens hun naaste, hem in nood helpen door hem naakt te kleden. Hiervoor zal Jezus Christus hen belonen op de dag des oordeels. Hij zal tot hen zeggen: Komt zegen van mijn Vader, beërft het Koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de plooiing van de wereld (Matteüs 25, 34). We bedoelen hier niet alleen de volledig naakten, maar ook degenen die, hoewel ze kleren hebben, zich niet kunnen beschermen tegen de kou. Dit geldt ook voor hen die door een of andere tegenslag hun leven moeilijk kunnen redden door gebrek aan kleding.

BEZOEK DE ONDERDRUKTEN.

Bezoek de gevangenen in de kerker. We hoeven niet te zoeken naar wat voor soort schuldige er in de gevangenis is gestopt en wie precies de persoon is die wordt vastgehouden. Omwille van wie hij was en voor welke criminele daden hij ook in de boeien is geslagen, het is onze plicht om hem bij te staan. Omwille van Christus onze Heer moeten we hen bezoeken en troosten, zodat ze niet in wanhoop vervallen.

Bezoek de zieken. Iedereen moet dit doen, ongeacht of de zieke een familielid, vriend of leeftijdgenoot is. In het algemeen moeten alle patiënten, vooral die in het ziekenhuis of op de markt liggen, op deze manier bezoeken.

Ten eerste om hem te troosten door met hem te praten en hartelijk met hem mee te leven in zijn ongeluk. Ten tweede om de patiënt te waarschuwen dat hij dit ongeluk geduldig verdraagt en dat hij dit bezoek van God zonder hartzeer en zonder morren aanvaardt. In plaats daarvan zegent hij met zijn lippen en hart God, die deze wil op hem heeft geopenbaard, in het sterke vertrouwen dat Hij hem genezing zal zenden voor zijn menselijkheid.

Ik moet ook voortdurend tot God bidden voor hem en hem toevertrouwen aan de gemeenschappelijke gebeden van de hele Kerk. Zelfs als een zieke, vanwege zijn armoede, zijn ziekte niet aan de Kerk kan melden, is het de plicht van een barmhartig mens om zijn geestelijke vader aan te roepen. Deze kan dan de gepaste riten uitvoeren op zijn geestelijke zoon. Tenslotte moet hij de patiënt waarschuwen om niet in bijgeloof te vervallen of zijn toevlucht te nemen tot kunsten die door de Kerk verboden zijn.

Met andere woorden, zodat hij niet probeert zijn gezondheid te herstellen door middel van magie en communicatie met de duivel. Aan de andere kant zal deze methode hem meer kwaad dan veel verlichting brengen. Laat al zijn hoop gevestigd zijn op de barmhartigheid van God; en hij zal alleen medicijnen nemen die door ervaren doktoren bereid zijn.

Zo’n bezoek aan de zwakken maakt de bezoekers gezegend, zowel in deze wereld als in de hemel. Als de patiënt een hardnekkige ziekte heeft en zelfs besmet is met een plaag, dan moet een godvruchtig persoon, om zijn leven niet in gevaar te brengen, werken van barmhartigheid verrichten door bekwame mensen die zulke ziekten kunnen behandelen zonder zichzelf te schaden.

DISCRIMINEER NIET.

Introduceer de vreemdeling in je huis, wat je moet doen met een opgewekt gezicht en hart. Vooral die vreemdelingen die, op weg naar heilige plaatsen voor aanbidding volgens hun belofte, stoppen om te rusten in de dorpen. Deze vorm van wederzijdse hulp is de essentie van alle pelgrims en alle armen. Wie deze gelukzaligheid wil erven, moet hen in nood helpen, naar zijn of haar krachten. Nog meer gastvrijheid is nodig voor hen die uitgeput op de markten en op de kruispunten om aalmoezen vragen.

Begraaf de doden. Iedereen moet dit onmiddellijk doen. Ze moeten speciaal zorgen voor degenen die in extreme armoede gestorven zijn. Dit, door te brengen wat nodig is voor hun begrafenis volgens christelijk gebruik, zoals Tobias deed (Tov. 2: 1-7). Als een vriend of familielid sterft, moeten de orthodoxen en vromen, om aan deze plicht te voldoen, het lichaam van de overledene naar het graf begeleiden. Deze praktijk moet gepaard gaan met petities en gebeden tot de Heer voor de ziel van de overledene.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DADEN VAN BARMHARTIGHEID VOOR DE ZIEL

Naast daden van barmhartigheid voor het lichaam moet je daden van barmhartigheid verrichten voor de ziel.

BID VOOR DE VERLOREN ZIEL.

Verwerp de zondaar en trek hem naar een beter leven, zoals de Schrift getuigt. “Broeders! Als iemand onder u van het pad van de waarheid afdwaalt en iemand hem afwijst, laat het dan bekend zijn dat hij die de zondaar van zijn dwaling heeft afgewend, de ziel van de dood zal redden en vele zonden zal bedekken” (Jakobus 5:19-20). Deze plicht tot filantropie is de eerste en belangrijkste reden voor de orthodoxen om medelijden te hebben met hun naaste. Want het doel is niet tijdelijke zegeningen, maar eeuwige.

Bij het vervullen van deze plicht moet ervoor worden gewaakt dat de zondaar door zijn onervarenheid niet tot wanhoop of tot een overdreven vertrouwen in Gods barmhartigheid wordt gebracht. Want beide zullen de zondaar meer kwaad dan goed doen. En dus moet de middenweg zorgvuldig worden bewaakt. Als iemand zelf niet in staat is om deze plicht te vervullen, laat hem dan een ander kiezen die veel meer ervaring heeft op dit gebied.

Bid tot God voor je naaste. Deze schuld van filantropie is in de eerste plaats verschuldigd aan de kerkvaders en geestelijke oudsten van de Kerk, en vervolgens aan de volkeren van de wereld. Over het zevende kerkelijke gebod is al genoeg gezegd. De bedroefden troosten. Deze plicht van barmhartigheid vereist dat we niemand in een staat van woede en klacht tegen ons brengen. Laten we geen aanleiding geven tot verdriet, aldus de apostel, als dat van jouw kant mogelijk is, wees in vrede met alle mensen. Neem geen wraak op jezelf, geliefden, maar maak plaats voor woede.

Er staat geschreven dat er wraak in Mij is, Ik zal vergelden, zegt de Heer (Rom. 12:18-19). Zo’n plicht moet vooral vervuld worden als iemand gebukt gaat onder een grote zonde of gebukt gaat onder groot verdriet en tegenslag. Zulke mensen moeten getroost worden.

ONDERRICHT HET GOEDE NIEUWS.

Onderricht de ongeletterden en onwetenden. Dit werk zal goed gedaan worden door hem die de onwetenden leert geloven in de ene tri-hypostatische God. Hij wordt verondersteld te kunnen onderwijzen. Zo niet, laat hem dan iemand zoeken die slimmer en meer ervaren is dan hijzelf. Daarom zegt hij dat als een blinde een blinde leidt, beiden in een gat zullen vallen (Matteüs 15:14; Lucas 6:39). Ten tweede moet hij de onwetenden leren hoe ze God moeten aanroepen en in welk gebed ze hun smeekbeden tot God moeten richten.

Ook moet hij hen Gods geboden leren en laten zien hoe je die zonder moeite kunt houden. Tot slot houdt dit ook in dat we onze kinderen een opleiding in wetenschap en kennis moeten geven. Op die manier kunnen ook zij zich op den duur nuttig maken voor de kerk en de samenleving en tot God bidden om hun weldoeners. Als we dit verwaarlozen, moeten we vrezen voor het verschrikkelijke vonnis dat werd uitgesproken over de slaaf die een talent ontving en het zonder enig voordeel teruggaf.

WEES EEN GOEDE RAADGEVER.

Geef goede raad aan iemand die het nodig heeft. Deze plicht is vervuld wanneer iemand die verdorven leeft, met godvruchtige en christelijke waarschuwingen en goede raad tot een beter leven komt. Ook wanneer mensen worden blootgesteld aan ongelukkige omstandigheden en geen manier vinden om ervan af te komen. Dan moeten ze gewillig advies krijgen, zoals medicijnen, om hun leven of eer te redden. Dit omvat ook het informeren van de naaste over het gevaar waarin zijn leven verkeert en waarvan hij zich niet bewust is. Echter, om geen conflict tussen deze mensen te veroorzaken, maar groot gevaar.

HEB DE GEEST VAN VERGEVING.

Verdraag wrok met geduld. Dit doen we als we iets verdragen voor Christus. In dit geval moeten we met vreugde verdragen omdat onze Heer Jezus Christus onvergelijkbaar grote smarten voor ons heeft geleden. Zoals er staat: Christus heeft ook voor ons geleden … laten wij in zijn voetsporen treden (1 Petrus 2:21). Verder moeten we degenen die ons beledigen en onderdrukken geen kwaad toewensen, noch kwaad voor kwaad vergelden. Volgens de apostel moeten we kwaad niet met kwaad belonen (1 Petrus 3:9). Integendeel, als we onrechtvaardigheid verdragen, moeten we God zegenen en hem vragen onze vijanden te vergeven.

Vergeef de fouten die anderen voor ons hebben gemaakt. Dit werk van barmhartigheid voeren we uit als we de beledigingen die ons zijn aangedaan, van welke aard dan ook, vergeven aan onze vijanden. Bid om vergeving voor onze dader, zoals hierboven vermeld. We moeten niet één keer per dag vergeven, maar elke dag zeven zeventig keer, zoals onze Verlosser de vraag van Petrus beantwoordde. Ik zeg u niet, tot zeventigmaal toe, maar tot zeventigmaal toe in zeven dimensies (Matteüs 18:22).

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

VERGEEF JE NAASTE OMWILLE VAN GOD 🙏

De betekenis van barmhartigheid is niet langer een mysterie voor je. Je bent nu een expert op dit gebied. Je zult de definitie van het woord kunnen delen met alle christenen die twijfelen over de betekenis van barmhartigheid.

Als we de definitie van barmhartigheid samenvatten, kunnen we zeggen dat barmhartigheid het vergeven, liefhebben en liefdadigheidswerk is. Deze uitdrukking wordt gebruikt om Gods liefde voor zijn kinderen te beschrijven. Hij is een barmhartige God, omdat hij liefde is en mensen vergeeft die oprecht berouw tonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *