HET FEEST VAN PINKSTEREN

Pinksteren herdenkt de dag waarop de apostelen van Christus de Heilige Geest ontvingen. Het vindt plaats 50 dagen na het Paasfeest en 10 dagen na het Hemelvaartsfeest.

De Heilige Geest kan worden gedefinieerd als het deel van God dat gelovigen beweegt om naar zijn wil te handelen. Deze entiteit heeft een welomschreven rol en functie. Jezus stuurde de Heilige Geest 10 dagen na zijn hemelvaart naar de aarde. Op deze manier zullen zijn discipelen niet het gemis voelen dat zijn afwezigheid kan hebben achtergelaten. Het is belangrijk om te onthouden dat, ook al is Jezus niet langer fysiek aanwezig op aarde, hij blijft waken over al Gods kinderen. De Heilige Geest kan vergeleken worden met zijn welwillendheid.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

WAT SYMBOLISEERT PINKSTEREN?

Pinksteren is een gelegenheid om de Heilige Geest te vieren. Meer expliciet is het ook een gelegenheid om de verjaardag van de stichting van de Kerk te vieren.

Wanneer we Pinksteren vieren, bidden we vaak tot God om ons de Heilige Geest te sturen.

In de Bijbel lezen we dat de komst van de Heilige Geest meestal gepaard gaat met een waarneembare fysieke manifestatie. De Kerk heeft deze manifestaties als liturgische symbolen gebruikt. De duif, de tongen van vuur en de adem van de wind worden vaak afgebeeld in de eredienst.

HET BELANG VAN GEBED

Pinksteren sluit de paastijd af die begint met de vastentijd. Net als bij de andere paasvieringen (Goede Week, Pasen en Hemelvaart) moet gebed een integraal onderdeel van de vieringen zijn.

Pinksteren is het hoogtepunt van een hele reeks gebeurtenissen die gericht zijn op het redden van de mensheid. Het is dus heel normaal om God op deze dag te danken. We moeten Hem danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Het feit dat we willen bidden is een teken dat de Heilige Geest al begint te werken. Pinksteren is de dag waarop dit gevoel het meest intens gevoeld moet worden.

“Als de Geest uw leven is, laat de Geest u dan ook doen handelen” (Gal 5,25).

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

WIJSHEID

Heilige Geest, schenk ons de gave van wijsheid, opdat we weten hoe we God aanwezig en manifest in de wereld kunnen herkennen, alle dingen beschouwend in zijn licht en in de blijvende herinnering aan het eeuwige leven.

RAAD

Heilige Geest, schenk ons de gave van raad, opdat wij altijd Gods wil weten te onderscheiden, zelfs in de moeilijkste momenten; en behoed ons voor overhaaste beslissingen, door ons altijd en in alles te leiden door uw voorzichtigheid.

KRACHT

Heilige Geest, schenk ons de gave van kracht, opdat die ons de moed geeft om beproevingen te overwinnen op de weg die ons naar verlossing leidt.

INTELLIGENTIE

Heilige Geest, schenk ons de gave van intelligentie, zodat we de waarheden van het geloof kunnen begrijpen, hun betekenis kunnen doorgronden en hun innerlijke harmonie kunnen overdenken. Wek in ons liefde en begrip voor de waarheden die door de Kerk worden onderwezen.

WETENSCHAP

Heilige Geest, schenk ons de gave van kennis, opdat wij ons dag na dag door het geloof laten leiden en weten te onderscheiden wat ons naar U toe leidt.

GELOOF

Heilige Geest, schenk ons de gave van vroomheid, zodat we in vertrouwen kunnen wonen onder de liefdevolle blik van onze Vader en kunnen getuigen van zijn tederheid voor alle mensen.

FEAR

Kom Geest van angst, maak ons voldoende bewust van Gods almacht en majesteit, zodat we niet tegen Hem zondigen.

AANROEPING VAN DE HEILIGE GEEST

Kom in ons, Schepper Geest

Bezoek de zielen van uw volk;

Vul met genade van boven

De harten die uw schepselen zijn.

 

U die Raadgever wordt genoemd

Geschenk van de Heer van Majesteit,

Bron van leven, vuur, liefdadigheid

U die geestelijke eenheid bent,

 

Gever van de zeven gaven,

Kracht van de hand van God,

U die de Vader beloofde,

U die onze lof doet ontspringen,

 

Schenk uw licht in onze geesten,

Giet uw liefde in onze harten,

En moge uw onverderfelijke kracht

Onze lichamen uit hun zwakheid verheffen.

 

Drijf de tegenstander terug;

Geef ons vrede zonder uitstel;

Open de weg voor ons:

Mogen we elke fout vermijden!

 

Leer ons God de Vader kennen,

Leer ons ook de Zoon kennen

En geloof te allen tijde dat U bent

De ene Geest van beiden bent.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

GEBED VOOR “DE 7 GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST” TOT DE HEILIGE GEEST

Het “Gebed om de 7 gaven van de heilige Geest” door de heilige Alphonsus Liguori :

“Heilige Geest, goddelijke Trooster, ik aanbid U als mijn ware God, evenals God de Vader en God de Zoon. Ik zegen U en verenig mij met de zegeningen die U ontvangt van de engelen en de heiligen. Ik geef U mijn hart en bied U oprechte dankbaarheid voor alle zegeningen die U de wereld hebt geschonken en nog steeds schenkt. Auteur van alle bovennatuurlijke gaven, U die de ziel van de Heilige Maria, Moeder van God, hebt vervuld met immense gunsten, ik smeek U mij te bezoeken met Uw genade en Uw liefde, en mij te schenken :

De Gave van Uw Vrees, zodat het kan dienen als een rem om te voorkomen dat ik terugval in mijn fouten uit het verleden, waarvoor ik duizend maal vergiffenis vraag;

De gave van vroomheid, opdat ik U in de toekomst vuriger zal dienen, Uw heilige ingevingen sneller zal volgen en Uw goddelijke voorschriften nauwkeuriger zal naleven;

De gave van kennis, zodat ik de dingen van God goed ken en, verlicht door uw heilige instructies, wandel zonder ooit af te wijken van het pad van eeuwige verlossing;

De gave van kracht, zodat ik moedig alle aanvallen van de duivel en alle gevaren van de wereld, die zich verzetten tegen de redding van mijn ziel, kan overwinnen;

De gave van raad, zodat ik goed kan kiezen wat het meest geschikt is voor mijn geestelijke vooruitgang en alle valstrikken en listen van de verleidende geest kan ontdekken;

De gave van inzicht, zodat ik de goddelijke mysteries kan begrijpen en, door het overdenken van hemelse dingen, mijn gedachten en affecties kan losmaken van alle ijdelheden van deze ellendige wereld;

De gave van wijsheid, zodat ik in staat ben al mijn handelingen goed te richten, ze te relateren aan God als aan mijn laatste doel, zodat ik, na Hem te hebben liefgehad en gediend zoals het hoort in dit leven, het geluk mag hebben Hem eeuwig te bezitten in het volgende.”

Amen.

 

De heilige Alphonsus de Liguori (1696-1787)

HEER, ZEND UW GEEST…

Heer,

zend uw Geest en alle dingen zullen worden geschapen,

en u zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Heer, vernieuw uw eerste Pinksteren.

 

Geef, Jezus,

aan al uw geliefde priesters

de genade van het onderscheiden van geesten,

vul hen met uw gaven, vergroot hun liefde,

maak hen allen dappere apostelen

en ware heiligen onder de mensen.

 

Heilige Geest, God van Liefde

kom als een machtige wind in onze kathedralen,

in onze kerken, in onze kapellen, in onze cenakels,

zowel in de meest luxueuze huizen als in de nederigste woningen.

Vul de hele aarde met uw licht, uw troost en uw liefde.

 

Kom, Geest van Liefde

breng in de wereld de frisheid van uw heiligende adem.

Omhul alle mensen met de uitstraling van uw genade!

 

Draag hen allen weg in de pracht van uw glorie.

Kom en troost hen in het heden, dat nog zo zwaar is van angst,

verlicht de onzekere toekomst van velen,

Versterk hen die nog steeds aarzelen op Gods wegen.

 

Geest van Licht,

verjaag alle duisternis van de aarde,

leid alle dolende schapen naar de goddelijke kudde,

doorboor de wolken met uw mysterieuze licht.

Onthul jezelf aan de mensen en laat deze dag de voorbode zijn van een nieuwe dageraad.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

KOM GEEST VAN JEZUS

“Weet je niet dat je de tempel van God bent

en dat de Geest van God in u woont”.

(1 Kor 3:16)

 

Geest van God, geschenk van de Vader,

u bent de geest van onze geest

het hart van ons hart.

U bent altijd bij ons en in ons.

 

Moge U eeuwig gezegend zijn voor zoveel wonderen!

 

Geest van Jezus, geschenk van de Vader

U vormt Jezus in ons sinds onze doop,

U maakt ons tot leden van zijn lichaam, in de Kerk.

Geef ons uw adem, leid ons,

zodat al onze gedachten, woorden en daden

hun bron in U vinden.

 

Moge U eeuwig gezegend zijn voor zoveel wonderen!

 

Geest van Jezus, geschenk van de Vader

help ons het kwaad te bestrijden dat ons van U afkeert

en te kiezen voor nieuw leven in Jezus.

Laat ons groeien in het geluk kinderen van God te zijn,

broeders en zusters van Jezus Christus.

 

Moge U eeuwig gezegend zijn voor zoveel wonderen!

 

Geest van Jezus, ik geef mezelf helemaal aan u,

Bezit mij en leid mij om Jezus te volgen.

Gebaseerd op een tekst van de heilige Johannes Eudes, OC II, p.172-177

DE BALANS OPMAKEN VAN JE GELOOF NA PINKSTEREN

Na Pinksteren zou het nog enkele maanden duren voordat we van een ander christelijk feest konden genieten. Je moet wachten tot Maria Hemelvaart (15 augustus) voordat je weer feest kunt vieren. Maar dit feest is uitsluitend voor katholieke gelovigen. De rest van ons moet wachten tot Kerstmis.

Om je geloof niet in de steek te laten tijdens deze lange wachttijd, is het belangrijk om direct na Pinksteren de balans op te maken. Op deze manier kunnen gelovigen de nodige stappen ondernemen om te voorkomen dat ze van God afdwalen. Ze mogen vooral niet vergeten te bidden. Idealiter zouden ze er zelfs een dagelijkse gewoonte van moeten maken.

Als je op zoek bent naar gebeden voor specifieke gelegenheden, dan nodigen we je uit om onze site te raadplegen. Als je het moeilijk vindt om de juiste woorden te vinden wanneer je je tot God richt, kun je inspiratie halen uit de gebeden die je op onze site vindt. Hier is een voorbeeldartikel om te ontdekken: Hoe bid je met de Bijbel?

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *