DE HEMELVAART OF CHRISTUS’ HEMELVAART

Hemelvaart is een christelijk feest dat de hemelvaart van Christus herdenkt. Volgens de Bijbelse verslagen is Jezus tijdens zijn leven ten hemel gevaren. Dit geloof is een van de grootste fundamenten van het christelijk geloof. Met dit wapenfeit kwam een einde aan Jezus’ tijd op aarde. Daarna manifesteerde hij zich niet meer rechtstreeks aan zijn volgelingen. Zijn discipelen namen het over en gingen verder met het verspreiden van zijn leer over de hele wereld.

Het feest van Hemelvaart zit vol symbolen en tradities. Kerken wijden een speciale eredienst aan deze bijzondere gebeurtenis. Het idee dat Jezus tijdens zijn leven naar de hemel is opgestegen lijkt misschien verontrustend. Maar juist omdat het een ongekende prestatie was, is het zo’n speciale gebeurtenis geworden.

De viering van Hemelvaart vindt 40 dagen na Pasen plaats. Ze vinden plaats op een donderdag.

JEZUS WERKT DOOR, OOK AL IS HIJ NIET MEER FYSIEK AANWEZIG OP AARDE

De Hemelvaart markeert het einde van de fysieke aanwezigheid van Christus op aarde. Maar dit betekent niet dat hij niet meer in ons leven ingrijpt. De Hemelvaart symboliseert deze nieuwe vorm van zijn aanwezigheid. Jezus kan vanuit ons allen werken. Hij is niet beperkt door tijd of ruimte. Hij komt tussenbeide via de sacramenten, zoals de eucharistie.

De Hemelvaart is een voorafbeelding van het eeuwige leven waarnaar we allemaal streven. Jezus’ opgang naar de hemel is een soort voorstelling van de vreugde die hen te wachten staat.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM TE BIDDEN?

Bidden is de enige manier voor gelovigen om contact te maken met God. De herdenking van Hemelvaart is een heel goed moment om de band met de Heer te vernieuwen. Jezus keerde terug naar de Schepper om zich voor te bereiden op onze komst. Op de dag van onze dood zal Hij klaarstaan om ons te verwelkomen. Het is belangrijk dat het contact tussen God en zijn kinderen nooit verbroken wordt. Jezus is de band die ons met Hem verbindt, en gebed helpt ons om die band te versterken.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

GEBED OP HEMELVAARTSMORGEN

Heer Jezus,

toen U opsteeg naar de hemel

zeiden de engelen tegen de Elf:

“Blijf daar niet staan en kijk omhoog naar de hemel”.

Maar veertien dagen eerder,

bij het graf, zeiden diezelfde engelen niet

niet tegen de vrouwen gezegd:

“Kijk niet naar beneden!

Hij is niet hier.

Hij is opgestaan”?

Zouden de engelen zo grillig kunnen zijn

dat ze zo snel van gedachten veranderen?

Wat moeten we doen, Heer Jezus?

Naar beneden kijken, naar de aarde

of naar boven, naar de hemel?

 

Tegen beiden zegt U:

“Ik ben in de hemel,

dus kijk naar mij op en bid.

Maar ik ben ook op aarde

in alle armen, de kleintjes

de zieken en de zondaars.

Je hebt daar beneden nog zoveel te doen,

voor hen

en voor mij.

Voorlopig tenminste”.

 

Heer Jezus,

laat ons opkijken naar de hemel

zonder de aarde te vergeten

en omgekeerd.

Want alles wat we op aarde doen

aan hen die van U zijn

doen we aan U.

Kardinaal Godfried Danneels

U, DE VERREZENE

Heer Jezus, we hebben u zojuist gevolgd in uw lijdensweg:

U werd geconfronteerd met het absolute kwaad, met onrechtvaardig geweld.

U aanvaardde te sterven, begraven en in een graf gelegd te worden.

Maar God liet je niet over aan de macht van de dood.

Hij heeft je uit de dood opgewekt.

De liefde van de Vader is sterker dan de dood:

“Opgestaan uit de dood, sterft Christus niet meer;

De dood heeft geen macht meer over hem. […]

Wie leeft, leeft voor God”. (Rom 6:9-10)

Lof zij U, onze God, alleluia!

U bent de Opgestane, U die bent overgegaan van de dood naar het leven,

U deelt ons uw nieuwe leven mee en nodigt ons uit om op de toekomst te vertrouwen, ons te verheugen en te hopen:

Jezus, net als sommige van uw discipelen hebben wij misschien moeite om uw aanwezigheid als de Opgestane te begrijpen.

Maar door de Heilige Geest woont u in ons en zegt u tegen ieder van ons:

“Kom volg mij, ik heb een weg van leven voor je geopend”.

 

Frère Roger, uit Taizé

 

Heer, de Hemelvaart van uw Zoon is onze eigen verheffing. Onze menselijke natuur neemt werkelijk deel aan uw goddelijk Leven.

Ons aardse leven heeft zijn verlengstuk in de hemel, waar we worden opgewacht door de heiligen en de engelen. Daar leven we in hoop.

Heer, u verdwijnt uit ons zicht, maar we houden nooit op uw Naam te loven, die verheven is boven elke naam. Net als de discipelen zijn wij vervuld van grote vreugde omdat U ons nooit alleen laat: U belooft ons de Heilige Geest, de kracht van boven die ons alles zal leren. Jezus, versterk het geloof van onze familie, zoals U veertig dagen lang het geloof van de apostelen hebt versterkt.

Voordat u deze wereld verliet om naar uw Vader te gaan, kondigde u hen de komst van de beloofde Geest aan, zodat zij het evangelie konden verkondigen: versterk ons getuigenis van geloof, hoop en naastenliefde.

Verrezen Jezus, u hebt ons gezonden om te getuigen van uw Aanwezigheid in de wereld.

 

Hier zijn we om in de voetsporen te treden van allen die ons zijn voorgegaan in het geloof.

 

We leven ons leven in vertrouwen.

 

Verdrijf onze twijfels, doof onze onwetendheid.

 

Geef dat ons gezin een teken mag zijn van Uw aanwezigheid in de wereld, door ons aandachtig te maken voor de minsten onder hen, door ons te laten leiden door de Heilige Geest.

 

Moge het zo zijn.

 

Uittreksel uit 100 gezinsgebeden door pater Ludovic Lécuru, benedictijner monnik

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

GEBED OP HEMELVAARTSMORGEN

Hij stijgt op naar U, God onze Vader.

Al onze stiltes, onze liederen en onze woorden zijn op U gericht en nemen deel aan de lofprijzing van heel de schepping.

U hebt uw Zoon Jezus Christus tot U geroepen, door wie ons uw heil is gegeven.

Vandaag keert hij terug om uw glorie te delen.

In deze beweging die hem met zich meeneemt, zodat uw adem aan onze mensheid wordt gegeven.

Uw adem aan onze mensheid.

Zo treden we binnen in het mysterie van uw Zoon.

Onze ogen kunnen niet meer zien, maar we weten dat zijn terugkeer al begonnen is.

Zijn verdwijning schept in ons de leegte van de liefde, maar we weten dat we hem door onze liefde zijn gezicht teruggeven.

Door deze liefde blijven we in hem, en door hem blijven we in jou.

Hij brengt ons op deze dag samen en het is door zijn Geest dat onze gemeenschap uw glorie toejuicht. Een geloofswaarheid die ontoegankelijk is voor de menselijke rede alleen

DE HEMELVAART EN PSALM 46

Laten we met de suggestieve woorden van Psalm 46 nadenken over Christus die opstijgt naar zijn Vader en onze Vader.

God staat op te midden van de ovaties. Roep onze Koning toe, roep hem toe!

Want God is Koning van de aarde (vers 7-8).

Jezus, Koning der heerlijkheid, wordt vanuit de hemel bevestigd als Koning van de aarde, want Hij is nog steeds en altijd God-met-ons.

God zit op zijn heilige troon…

God die zichzelf verheft boven alles! (v. 9-10)

Het is Jezus, degene die we op aarde hebben leren kennen door de evangelieverhalen heen, die aan de rechterhand van de Vader zit. Hij is God en Mens tot het einde. Tijdens zijn leven op aarde heeft Hij zich vernederd; vandaag is Hij verheven en verkondigen wij zijn heerlijkheid.

DE MEESTER STIJGT OP

Op deze dag stijgt de Meester op naar de Hemel!

Zijn werk van liefde is onder ons voltooid.

Genadige Verlosser en almachtige Koning,

Hij vluchtte de ruimte in, ons zegenend.

 

Hij stijgt op naar zijn Vader, gevolgd door zijn uitverkorenen.

De mensen op aarde zullen hem niet meer zien:

Deze Koning van de overwinning zal alleen komen,

In dezelfde glorie voor het oordeel.

 

Na zoveel verdriet, heeft hij verdiend

De serene glorie van de eeuwigheid.

Zijn Vader geeft hem macht en pracht;

En de hemel zingt een overwinningslied!

 

Voor onze ellende eens vernederd,
Aan de rechterhand van de Vader is zijn troon gezet.

Daar helpt hij ons; zijn hart nederig en zachtmoedig,

In de hemel bemiddelt hij voor ons voor altijd.

VOORBEREIDING OP HET ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST

Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen, stuurde hij de Heilige Geest naar beneden om zijn volgelingen te leiden. De nederdaling van de Heilige Geest staat algemeen bekend als het Pinksterfeest. Hoewel gelovigen niet meer in direct contact kunnen komen met Christus, kunnen ze wel blijven profiteren van zijn welwillendheid.

Op onze site kun je gebeden vinden die je kunt opzeggen om Pinksteren te vieren. De nederdaling van de Heilige Geest is de gebeurtenis die het christelijk geloof compleet maakt. Daarom moet het met dezelfde waardigheid gevierd worden als de andere christelijke feesten.

God is een heel bijzonder goddelijk wezen. Hij is een enkele entiteit, maar bestaat uit drie zeer verschillende persoonlijkheden. God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest zijn de vele facetten van dezelfde persoon. Elk van deze persoonlijkheden speelt een specifieke en bijzondere rol. Daarom wijden gelovigen vieringen en gebeden aan elk van hen.

Voor meer gebeden nodigen we je uit om onze gebedsartikelen te ontdekken die online beschikbaar zijn op onze site. Hier is een artikel over bidden tot de Onbevlekte Ontvangenis, dat je kunt ontdekken samen met vele andere gebedsteksten die gepubliceerd zijn in de nieuwssectie van de site.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *