Als christenen hebben de meesten van ons een algemeen besef dat het goed is om voor anderen te bidden en om anderen voor ons te laten bidden. Maar misschien is bidden voor elkaar meer dan ‘goed’, misschien is het cruciaal….

Dus waarom zouden we voor anderen bidden? Wat zijn de voordelen van voorbede doen voor mensen? Waarom is het zo belangrijk om voor elkaar te bidden? Dat is wat we je vragen uit te zoeken in ons artikel! 🙏

Voordat je verder leest, zijn hier nog een heleboel andere onderwerpen die je misschien interesseren, naast weten waarom je voor anderen moet bidden:

  • 7 essentiële punten om te weten over christelijk bidden
  • Hoe te bidden met de Bijbel

WE MOETEN BIDDEN VOOR ANDEREN OMDAT GEBED MENSEN ECHT HELPT

Er zijn veel voorbeelden van voorbede in de Bijbel en veel redenen die de Schrift geeft waarom we voor elkaar zouden moeten bidden. Maar de meest voor de hand liggende reden waarom we voor elkaar zouden moeten bidden is misschien wel dat bidden echt werkt.

Voor elkaar bidden is niet alleen een religieuze oefening voor toegewijde christenen die alle vakjes op hun spirituele to-do lijst willen afvinken. Volgens de Schrift is bidden voor anderen extreem belangrijk voor hun succes in hun bediening, hun leven en hun wandel met God. Natuurlijk kan God zijn plannen voor ons en voor anderen verwezenlijken, zelfs als we geen gebedsteam hebben dat voorbede voor ons doet. Maar als we voor elkaar bidden, helpt dat op heel praktische manieren:

  • 2 Korintiërs 1:11: “Ook u moet ons helpen met bidden, zodat velen voor ons danken voor de zegen die ons geschonken is door de gebeden van velen.”
  • Jakobus 5:16-18: “Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, zodat u genezen wordt. Het gebed van een rechtvaardig mens heeft grote kracht als hij werkt. Elia was een man met een natuur als de onze, en hij bad vurig dat het niet zou regenen, en drie jaar en zes maanden lang regende het niet op de aarde. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde droeg haar vruchten.
  • Filippenzen 1:18-21: “Ja, en ik zal mij verblijden, want ik weet dat door uw gebeden en de hulp van de Geest van Jezus Christus dit zal gebeuren voor mijn verlossing, want het is mijn vurige verwachting en hoop dat ik mij in het geheel niet zal schamen, maar dat ik met volle moed, nu en altijd, Christus zal eren in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood. Want voor mij is leven Christus en sterven gewin.
  • Kolossenzen 4:3-4: “En bid ook voor ons, dat God een deur opent voor onze boodschap, zodat wij het mysterie van Christus, waarvoor ik geketend ben, kunnen verkondigen. Bid dat ik het duidelijk mag verkondigen, zoals het hoort.

WE MOETEN VOOR ELKAAR BIDDEN OMDAT JEZUS EN DE HEILIGE GEEST VOORBEDE DOEN VOOR MENSEN.

Een algemene regel (niet altijd) bij het lezen van de Bijbel is dat wanneer Jezus iets doet, wij dat ook moeten proberen te doen (Johannes 13:15). Jezus is het voorbeeld bij uitstek van iemand die goed van anderen houdt. Alles wat Jezus voor anderen deed, was geworteld in zijn liefde voor hen. Daarom moeten we, om lief te hebben zoals Jezus, bidden voor anderen zoals Jezus. Een van de beste voorbeelden van Jezus’ gebed voor anderen vinden we in Johannes 17.

Ik bid voor hen [de discipelen]. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. . .15Mijn gebed is niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen beschermt tegen de boze. .20Mijn gebed is niet alleen voor hen. Ik bid ook voor hen die door hun boodschap in mij geloven, 21 opdat zij allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Mogen zij ook in ons zijn, zodat zij één zijn. Mogen zij ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. ( Johannes 17:9 , 15 , 20-21 )

We hebben niet alleen voorbeelden van Jezus die voor mensen bidt in de Bijbel, maar de Schrift maakt ook duidelijk dat de Heilige Geest ook voor ons bemiddelt:

Op dezelfde manier helpt de Geest ons in onze zwakheid. Wij weten niet waarom we moeten bidden, maar de Geest zelf bemiddelt voor ons met stil gekerm. En wie ons hart doorzoekt, kent de gezindheid van de Geest, want de Geest bemiddelt voor Gods volk naar Gods wil ( Romeinen 8:26-27 ).

Daarom zullen ook wij, als we vervuld zijn met de Geest en in de pas lopen met de Geest ( Galaten 5:16 ), voor elkaar bemiddelen en voor elkaar bidden. Als de Geest van God in iemand woont en die persoon probeert gehoor te geven aan de leiding van de Geest, zal dit meestal op een heel praktische manier gebeuren: wat de Geest doet, zal die persoon ook proberen te doen.

Wat de Geest verdriet doet, zal jou verdriet doen. Wat de Geest verheugt, zal jou verheugen. Wat de Heilige Geest belangrijk vindt, zal jou ook belangrijk vinden. Op dezelfde manier, omdat de Heilige Geest duidelijk voorbede doet in gebed voor mensen, moeten wij die vervuld zijn van de Geest proberen hetzelfde te doen.

WE MOETEN VOOR ELKAAR BIDDEN OMDAT HET ONZE LIEFDE VOOR ELKAAR VERGROOT.

We moeten ook tijd besteden aan het bidden voor elkaar, want een van de grootste voordelen van voorbede is dat het onze liefde voor elkaar vergroot.

In Matteüs 5:44 zegt Jezus: “Maar ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen.” We zouden zeker voor onze vijanden moeten bidden, omdat we dan Gods liefde uitdrukken, het soort liefde dat gegeven wordt ook al is het onverdiend (Matteüs 5:45). Maar misschien gebiedt Jezus ons ook om voor onze vijanden te bidden omdat hij weet dat door deze gebedsdaad onze harten voor hen verzacht en veranderd zullen worden. Jezus legt hier een verband tussen gebed en liefde omdat ze voor de christen hand in hand gaan. Bidden voor mensen heeft niet alleen een impact op hun leven omdat je helpt Gods hand te openen wanneer dat past bij zijn wil, maar bidden voor anderen verandert ook je hart ten opzichte van die persoon.

We moeten dus altijd voor elkaar bidden omdat gebed eenheid creëert. Als we voor elkaar bidden, bouwt de eenvoudige daad van het bidden voor iemand anders liefde op in je hart voor die persoon. In het gebed word je herinnerd aan je verlangen naar hun welzijn, aan de moeilijkheden die ze doorstaan en, in het algemeen, richt je je op de andere persoon (nederigheid) in de hoop hen goed te doen door jouw voorbede.

Als je die persoon daadwerkelijk ziet, zal je hart dan niet meer naar hem of haar gaan verlangen nadat je tijd hebt doorgebracht met bidden voor hem of haar? Omdat je tijd hebt doorgebracht met bidden voor die persoon, zul je ook een groter verlangen hebben om die persoon op praktische manieren lief te hebben.

Merk op hoe verweven Paulus’ genegenheid en gebeden voor de Filippenzen zijn. Het is alsof zijn gebeden zijn genegenheid voor hen voedden en zijn genegenheid ook zijn gebeden:

Ik dank mijn God in al mijn gedachtenis aan u, 4 altijd in elk van mijn gebeden voor u allen doe ik mijn gebeden met vreugde. … . 7 Het is goed dat ik zo over u allen denk, want ik houd u in mijn hart, want u deelt allen met mij in de genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. 8 Want God is mijn getuige dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Jezus Christus. 9 En mijn gebed is dat jullie liefde steeds groter mag worden, met kennis en alle onderscheidingsvermogen, 10 zodat jullie goedkeuren wat voortreffelijk is, en zo rein en onberispelijk zijn voor de dag van Christus, 11 vervuld met de vrucht van de gerechtigheid, die door Jezus Christus komt, tot eer en lof van God. ( Filippenzen 1:3-11 )

Paulus gedenkt hen in gebed met dankzegging ( Filippenzen 1:3 ), hij bidt voor hen met een hart vol vreugde ( Filippenzen 1:4 ), hij houdt hen in zijn hart wat hem het recht geeft om een speciale genegenheid voor hen te voelen zoals Christus dat doet ( Filippenzen 1: 7-8 ), en Paulus’ werk om hen de waarheid te onderwijzen door deze brief aan de Filippenzen te schrijven wordt versterkt door gebed ( Filippenzen 1: 10-11 ).

Paulus’ bediening, motivatie en passie om de Filippenzen te dienen werd enorm versterkt door zijn gebeden voor hen. Als hij niet voor hen had gebeden, zou hij niet zo effectief zijn geweest in het dienen en onderwijzen van hen. Op dezelfde manier zouden we allemaal voor elkaar moeten bidden, omdat we dan beter toegerust zijn om elkaar te dienen en lief te hebben, niet alleen in gebed, maar ook op praktische manieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *